Global Industry
Summit                     

Cykliczne spotkania pro­fe­sjo­na­li­stów ze świata biznesu. Decyzyjność, precyzja, strategie, know-how i nowoczesne te­chno­lo­gie w jednym miejscu. Dołącz do elitarnej grupy najlepiej za­rzą­dza­nych i najbardziej inno­wa­cy­jnych przedsiębiorstw z całego świata.

Global Industry Summit: miejsce, w którym niemożliwe staje się faktem.

 
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
O forum

O FORUM

 

Produkcja to jeden z naj­wa­żniej­szych sek­tor­ów świa­to­wej go­spo­dar­ki. Przemysł, nauka, in­no­wa­cje, kon­ta­kty – to po­łą­czo­ne ze sobą na­czy­nia dzi­siej­szej, glo­bal­nej wioski. Global Industry Summit jest od­po­wie­dzią na rosnącą presję braku czasu po­łą­czo­ną z ko­nie­czno­ścią utrzy­my­wa­nia wy­śru­bo­wa­nych wy­ni­ków sprzedaży.

 
CZYTAJ WIĘCEJ
Opinie

PRZYKŁADOWE REFERENCJE

 
 
 
 
Kontakt

KONTAKT